Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB

  • Dla kogo: Instytucje otoczenia biznesu,
  • W szczególności: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na co można uzyskać wsparcie?

tworzenie i testowanie nowych narzędzi wsparcia innowacyjności oraz integrowanie przedstawicieli nauki, biznesu, instytucji otoczenia biznesu, partnerów społeczno-gospodarczych i administracji funkcjonujących w narodowym systemie innowacji (NSI) 

Czego dotyczy działanie?

Głównym celem poddziałania jest tworzenie i testowanie nowych narzędzi wsparcia innowacyjności oraz integrowanie przedstawicieli nauki, biznesu, instytucji otoczenia biznesu, partnerów społeczno-gospodarczych i administracji funkcjonujących w narodowym systemie innowacji (NSI) na rzecz rozwoju innowacyjności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
W ramach projektu inno_LAB przeprowadzane są testy i pilotaże instrumentów wsparcia, ukierunkowanych na podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw, stymulowanie współpracy nauki z biznesem, wsparcie różnych rodzajów innowacji. Pilotaże nowych instrumentów poprzedzone zostaną analizami (ekspertyzy, badania), które pozwolą na zidentyfikowanie potrzeb odbiorców wsparcia i zaproponowanie dedykowanych narzędzi. Następnie przewiduje się fazę testowania zaproponowanego instrumentu w ograniczonym zakresie. Faza testowa może zakończyć się rekomendacjami o nie przekazaniu danego instrumentu do pilotażu.
Wyniki prowadzonych badań, testów i pilotaży będą stanowiły przesłankę do modelowania polityki innowacyjnej kreowanej przez władze publiczne (evidence-based policy).
Integracja i animacja współpracy przedstawicieli nauki, biznesu, instytucji otoczenia biznesu, partnerów społeczno-gospodarczych i administracji obejmuje wymianę dobrych praktyk, rozwiązywanie wspólnych problemów, upowszechnianie wiedzy i nowych rozwiązań na rzecz rozwoju innowacyjnego biznesu w Polsce, rekomendowanie wdrożenia przez władze publiczne określonych rozwiązań.

Jak uzyskać wsparcie?

Tryb naboru: pozakonkursowy

Gdzie uzyskać wsparcie?

Ministerstwo Gospodarki

Szczegółowe informacje

Priorytet:

II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie:

Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji

Nr podziałania:

2.4.1 PO IR

Obszar wsparcia:
  • Badania i rozwój
Typ wsparcia:
  • Inne
Rodzaj wsparcia:

inne

Obszar realizacji:

Cała Polska

Źródło wsparcia:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój