Bony na innowacje dla MŚP

  • Dla kogo: Małe i średnie,
  • W szczególności: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można uzyskać wsparcie?

Stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki.

Czego dotyczy działanie?

Celem poddziałania jest stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki.

Finansowanie obejmuje usługi realizowane przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP. Usługi te powinny przyczyniać się do rozwoju innowacyjnych (nowych lub znacząco ulepszonych) wyrobów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych.

Przez opracowanie nowego projektu wzorniczego rozumie się opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu.

Instrument będzie promował włączanie w proces tworzenia nowych wyrobów i usług ich końcowych użytkowników (user-driven innovation), w celu zbadania odbioru rynku na projektowane innowacje (proof of market).

Wykonawcą usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa ww. ustawie oraz posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak uzyskać wsparcie?

Tryb naboru: konkurs

Gdzie uzyskać wsparcie?

Ministerstwo Gospodarki

Szczegółowe informacje

Priorytet:

II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie:

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Nr podziałania:

2.3.2 PO IR

Obszar wsparcia:
  • Badania i rozwój
Typ wsparcia:
  • Dotacje
Rodzaj wsparcia:

dotacje

Obszar realizacji:

Cała Polska

Źródło wsparcia:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój