Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii

  • Dla kogo: Małe i średnie, Duże, Instytucje otoczenia biznesu,
  • W szczególności: I komponent: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. II komponent: podmiot wdrażający instrument finansowy.

Na co można uzyskać wsparcie?

Działania ukierunkowane na zbudowanie systemu wsparcia procesu transferu technologii.

Utworzenie instrumentu finansowego, który zapewni dostęp do kapitału dla przedsiębiorstw sektora MŚP, realizujących inwestycje rozwojowe w oparciu o pozyskaną własność intelektualną

Czego dotyczy działanie?

I komponent

W ramach I komponentu podjęte zostaną działania ukierunkowane na zbudowanie systemu wsparcia procesu transferu technologii, budowania modelu otwartych innowacji, zorientowanego na pozyskiwanie technologii od partnerów zewnętrznych oraz udostępnianie posiadanych przez przedsiębiorstwa zasobów stanowiących własność intelektualną wybranym kontrahentom.

W budowanym w ramach projektu systemie podjęte będą w szczególności następujące inicjatywy:

- skatalogowanie dostępnych zasobów technologicznych pochodzących w szczególności od dużych przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytutów naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw z sektora MŚP (w tym znajdujących się w fazie start-up);

- skatalogowanie portfeli potrzeb związanych z poszukiwanymi technologami pochodzącymi od przedsiębiorstw (w tym przede wszystkim z sektora mikro, małych i średnich) oraz partnerów społeczno-gospodarczych, przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

- podejmowanie działań doradczych zorientowanych na pomoc przedsiębiorcom w doborze odpowiedniej dla ich potrzeb technologii oraz animujących powstawanie transakcji między dawcą a biorcą;

- zbudowanie bazy technologii, ekspertów oraz obejmującej portfele potrzeb;

- budowanie wiedzy oraz promocja modelu otwartych innowacji, prezentowanie dobrych praktyk wśród przedsiębiorców;

- wsparcie finansowe projektów końcowych odbiorców (przedsiębiorców z sektora MŚP), obejmujących zakup licencji lub prawa własności do technologii (w rozumieniu wartości niematerialnych i prawnych) oraz usługi doradcze przygotowujące przedsiębiorców do transakcji transferu technologii.

II komponent

W ramach działania przewiduje się także utworzenie instrumentu finansowego, który zapewni dostęp do kapitału dla przedsiębiorstw sektora MŚP, realizujących inwestycje rozwojowe w oparciu o pozyskaną własność intelektualną. Planowany jest wybór funduszu VC, który będzie dokonywał inwestycji w modelu koinwestycyjnym, np. z partnerem branżowym.

Jak uzyskać wsparcie?

Tryb naboru: pozakonkursowy

Gdzie uzyskać wsparcie?

Ministerstwo Gospodarki

Szczegółowe informacje

Priorytet:

II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie:

Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii

Nr podziałania:

2.2 PO IR

Obszar wsparcia:
  • Badania i rozwój
Typ wsparcia:
  • Inne
Rodzaj wsparcia:

inne

Obszar realizacji:

Cała Polska

Źródło wsparcia:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój