Szkolenia i rozwój osobisty
Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy

Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Powiatowy urząd pracy inicjuje i organizuje szkolenia osób bezrobotnych w formie grupowej oraz indywidualnej.

Szkolenia grupowe skierowane są do określonej grupy osób bezrobotnych (w zależności od typu szkolenia i zawodu) i poprzedza je zorganizowana rekrutacja prowadzona przez powiatowy urząd pracy.

Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę poszukującą pracy i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia. Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Koszty szkoleń nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie kolejnych trzech lat.

Uwaga:
Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

Szkolenie będzie ci przysługiwać zwłaszcza w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych,
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy skierowany jest do podmiotów zatrudniających pracowników na umowę o pracę. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorcy (zatrudniającego maksymalnie 10 pracowników),

przy założeniu, że kwota nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia – w danym roku, na jedną osobę. Pracodawca decyduje o formie kształcenia ustawicznego i instytucji szkoleniowej, która je zrealizuje.

Wachlarz możliwości jest następujący:

  • kursy i studia podyplomowe wraz z egzaminami (dla pracowników z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą),
  • badania lekarskie i psychologiczne (jeśli są niezbędne do podjęcia kształcenia lub wykonywania pracy),
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym),
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie go ze środków KFS.

Data utworzenia: 17-11-2015

Wróć do listy wsparcia