Pozostałe instrumenty aktywizacyjne
Instrumenty rynku pracy w PUP

Powiatowe urzędy pracy (PUP) dysponują wieloma formami wsparcie, kierowanymi m.in. dla przedsiębiorców. Oferta zwiększyła się po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która nastąpiła w maju 2014 roku.

Powiatowe urzędy pracy (PUP) dysponują wieloma formami wsparcie, kierowanymi m.in. dla przedsiębiorców. Oferta zwiększyła się po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która nastąpiła w maju 2014 roku, po wprowadzeniu nowych instrumentów przeznaczonych dla trzech grup priorytetowych odbiorców:

  • bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem funkcji opiekuńczej, których dziecko nie ukończyło 6 roku życia lub 18 roku życia, jeśli jest niepełnosprawne;
  • osób poniżej 30 roku życia;
  • osób powyżej 50 roku życia.

Obecnie, w powiatowych urzędach pracy, przedsiębiorcy mogą skorzystać z następujących instrumentów rynku pracy:

Pośrednictwo pracy – pomoc w profesjonalnej rekrutacji kandydatów na pracowników, w tym m.in.: diagnoza predyspozycji zawodowych, skierowanie kandydatów na badania lekarskie. PUP może udostępnić złożoną przez pracodawcę ofertę pracy, podając ją do publicznej wiadomości wraz z jego danymi lub jako „ofertę zamkniętą”, bez okazywania nazwy i adresu firmy. W ramach pośrednictwa pracy, organizowane są również targi pracy oraz giełdy pracy.

Poradnictwo zawodowe – każdy PUP zatrudnia wykwalifikowanych doradców zawodowych, którzy udzielają porad zawodowych bezrobotnym kandydatom na przyszłych pracowników. Dodatkowo, ustalając predyspozycje i kwalifikacje ww. osób, pomagają przedsiębiorcom w doborze odpowiednich osób do pracy.

Prace interwencyjne – pracodawca otrzymuje częściowe finansowanie wynagrodzenia nowo zatrudnionej na okres 6, 12 lub 24 miesięcy, osoby bezrobotnej. Zwrot kosztów dotyczy: wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Po upływie ww. okresu, konieczne jest utrzymanie zatrudnienia przez co najmniej 3 do 12 miesięcy, w zależności od czasu trwania prac interwencyjnych.

Roboty publiczne – zwrot części kosztów zatrudnienia bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Mogą być organizowane przez: powiaty, gminy, niektóre organizacje pozarządowe, spółki wodne i ich związki.

Staż – pracodawca może za pośrednictwem PUP pozyskać stażystę – osobę bezrobotną, która będzie nabywała zawodowe umiejętności praktyczne. Staż może trwać do 6 miesięcy, a w przypadku osoby poniżej 30 roku życia – 12 miesięcy. Pracodawca ponosi jedynie koszty związane z organizacją miejsca stażu, np. zapewnieniem odzieży roboczej, środków ochrony i higieny.

Bon stażowy – pracodawca, który po upływie 6-miesięcznego okresu umożliwienia odbycia stażu przez bezrobotnego zatrudni go na kolejnych 6 miesięcy, otrzyma premię w wysokości ok. 1.500 zł.

Bon zatrudnieniowy – aby go otrzymać, pracodawca musi zatrudnić bezrobotnego na 18 miesięcy, podczas 12 z nich, otrzymuje od starosty (za pośrednictwem PUP) refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości kwoty zasiłku. Po zakończeniu okresu refundacji, należy utrzymać zatrudnienie przez co najmniej 6 miesięcy.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  związana jest z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, na podstawie umowy zawartej z PUP. Zakupiony sprzęt musi być ściśle związany z konkretnym stanowiskiem, przeznaczonym dla ww. pracownika. Kwota może stanowić maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Stanowisko pracy należy utrzymać przez okres 24 miesięcy.

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne jest możliwa w sytuacji, gdy przedsiębiorca zatrudni osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy, na co najmniej rok. Po tym czasie, kontynuując zatrudnienie, można się ubiegać o zwrot kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

Grant na telepracę – świadczenie skierowane dla pracodawcy, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy. Z grantu może skorzystać bezrobotny rodzic powracający na rynek pracy (posiadający dziecko w wieku do 6 lat) oraz bezrobotny sprawujący opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w PUP jako bezrobotny, zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub opieki nad osobą zależną.

Przygotowanie zawodowe dorosłych – praktyczna nauka zawodu dorosłych, trwająca od 6 do 12 miesięcy oraz na przyuczaniu do pracy – od 3 do 6 miesięcy. Pracodawca może ubiegać się o refundację wydatków poniesionych na każdego uczestnika, do wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu, głównie na: materiały i surowce, eksploatację maszyn, odzież roboczą, posiłki i inne środki niezbędne do realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.

Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+ - do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za prace miesięcznie. Czas trwania dofinansowania wynosi: 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego w wieku od 50 lat ale poniżej 60 lat oraz 24 miesiące w wieku 60 lat i więcej. Po upływie ww. okresu, należy utrzymać zatrudnienie w następujący sposób: przez 6 miesięcy, jeśli dofinansowanie przysługiwało przez rok lub 12 miesięcy, gdy przysługiwało przez dwa lata.

Świadczenie aktywizacyjne – przyznawane a zatrudnienie osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy. Świadczenie to dotyczy bezrobotnego sprawującego opiekę nad osoba zależną lub powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka do lat 6. Czas trwania świadczenia: 12 lub 18 miesięcy. Zatrudnienie musi trwać 12 lub 18 miesięcy. Istnieje obowiązek utrzymania zatrudnienia przez określoną liczbę kolejnych miesięcy. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – skierowany do podmiotów zatrudniających pracowników na umowę o pracę. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorcy (zatrudniającego maksymalnie 10 pracowników),

przy założeniu, że kwota nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia – w danym roku, na jedną osobę. Pracodawca decyduje o formie kształcenia ustawicznego i instytucji szkoleniowej, która je zrealizuje. Wachlarz możliwości jest następujący:

  • kursy i studia podyplomowe wraz z egzaminami (dla pracowników z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą),
  • badania lekarskie i psychologiczne (jeśli są niezbędne do podjęcia kształcenia lub wykonywania pracy),
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym),
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie go ze środków KFS.

Pożyczka na utrzymanie stanowiska pracy – pomoc finansowa udzielana przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku ze stworzeniem stanowiska pracy na zatrudnienie bezrobotnego. Lista instytucji udzielających porad i pożyczek w ww. zakresie, jest dostępna na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników do 30 roku życia – dotyczy zatrudnienia osoby bezrobotnej w wieku do 30 lat, która podejmuje swoją pierwszą pracę. Czas trwania refundacji kosztów – 12 miesięcy, w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Konieczne jest dalsze zatrudnienie przez kolejnych 6 miesięcy.

Data utworzenia: 04-11-2015

Wróć do listy wsparcia