Dotacje na działalność gospodarczą
Dotacja na utworzenie stanowiska pracy

Podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą /producentowi rolnemu /niepublicznej szkole lub przedszkolu, który podejmie się zatrudnienia osoby bezrobotnej, powiatowy urząd pracy (PUP) oferuje refundację ze środków funduszu pracy, kosztów wyposażenia lub doposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy.

Podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą /producentowi rolnemu /niepublicznej szkole lub przedszkolu, który podejmie się zatrudnienia osoby bezrobotnej, powiatowy urząd pracy (PUP) oferuje refundację ze środków funduszu pracy, kosztów wyposażenia lub doposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy.

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oznacza zorganizowanie stanowiska pracy, poprzez zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, itp., specyficznych dla zakresu działalności oraz niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Celem ww. formy wsparcia, jest tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych lub unowocześnienie miejsc już istniejących. Kwota refundacji dotycząca jednego pracownika, nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, czyli ponad 23.000 zł. Wysokość tej kwoty zmienia się kwartalnie (GUS). Refundacja podmiotowi, niepublicznej szkole lub niepublicznemu przedszkolu stanowi pomoc de minimis, co oznacza, że w okresie 3 lat budżetowych nie może przekroczyć 200 000 EUR, lub 100 000 EUR w sektorze transportu, dla danego przedsiębiorcy łącznie z pomocą, o którą się ubiega. W przypadku producenta rolnego, refundacja w okresie 3 lat budżetowych nie może przekroczyć 15 000 EUR, dla danego przedsiębiorstwa sektora produkcji rolnej, łącznie z pomocą, o którą się ubiega.

O taką pomoc może się ubiegać przedsiębiorca, który:

  • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, nie zalega z wypłatami wynagrodzeń itp.;
  • prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
  • w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie zmniejszył wymiaru czasu pracy /nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem ze swojej inicjatywy bądź na mocy porozumienia stron;
  • złoży wniosek kompletny i prawidłowo sporządzony.

W przypadku, gdy działalność została utworzona w wyniku przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, wymagane jest prowadzenie przez wnioskodawcę tej działalności co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację.

W celu uzyskania omawianego wsparcia, pracodawca musi złożyć do starosty właściwego ze względu na swoją siedzibę lub na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. We wniosku określa się m.in.: rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego, wymagania względem niego, a także proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji (np. weksel, poręczenie osoby fizycznej, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez łużnika). Umowa o refundację zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcą a starostą (za pośrednictwem PUP). Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy. Następnie, musi utrzymać stworzone stanowisko pracy przez okres co najmniej kolejnych 24 miesięcy. Niedotrzymanie tych terminów skutkuje zwrotem przyznanych środków, który musi nastąpić w ciągu 30 dni od wezwania starosty (kwota zwrotu jest proporcjonalna do okresu niezatrudniania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków). Do zwrotu przyznanej refundacji dojdzie również w sytuacji, gdy pracodawca złożył niezgodne z prawdą oświadczenia lub naruszył inne warunki umowy.

Refundacja oznacza, że planując wnioskowanie o ww. formę wsparcia, przedsiębiorca musi być świadom konieczności zakupu z własnych środków niezbędnego wyposażenia. Zwrot kosztów  następuje dopiero po przedłożeniu przez niego rozliczenia wraz z dokumentacją poświadczającą poniesienie ww. kosztów w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Przed zawnioskowaniem o refundację, warto dowiedzieć się, czy PUP w danym czasie dysponuje środkami przeznaczonymi na ten cel, czy są ustalone konkretne terminy naboru wniosków. Poza tym, każdy PUP decyduje o tym, które z poniesionych kosztów podlegają refundacji. Często np. nie jest możliwe otrzymanie zwrotu kosztu zakupu środków transportu, reklamy i promocji firmy czy remontu lokalu. 

Data utworzenia: 04-11-2015

Wróć do listy wsparcia