Szkolenia i rozwój osobisty
Dotacja na organizację staży

Chcąc zapewnić firmie konkurencyjny rozwój, warto zastanowić się nad zaangażowaniem stażysty, który mając możliwość zweryfikowania swej wiedzy i doskonalenia dotychczas zdobytych umiejętności, może z czasem stać się cennym pracownikiem, przyczyniającym się do rozwoju firmy.

Nie każdego przedsiębiorcę, szczególnie początkującego, stać na zatrudnienie pożądanej ilości pracowników. Ponadto, nie każde prace wymagają udziału osób wysoko wykwalifikowanych. Zdarzają się również sytuacje, w których pomimo wciąż wysokiej stopy bezrobocia, szczególnie na terenach uboższych powiatów, brakuje potencjalnych pracowników, którzy dysponują nie tylko wiedzą teoretyczną, ale praktycznymi umiejętnościami wykonywania konkretnego zawodu. Chcąc zapewnić firmie konkurencyjny rozwój, warto zastanowić się nad zaangażowaniem stażysty, który mając możliwość zweryfikowania swej wiedzy i doskonalenia dotychczas zdobytych umiejętności, może z czasem stać się cennym pracownikiem, przyczyniającym się do rozwoju firmy.

Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy powiatowym urzędem pracy (PUP) a pracodawcą, według programu określonego w umowie. Możliwość zorganizowania stażu jest uwarunkowana dysponowaniem w danym momencie, przez konkretny PUP, środkami na ten cel. Na staż, może zostać skierowany bezrobotny, dla którego ustalono profil pomocy II (osoba wymagająca intensywnego wsparcia ze strony urzędu w celu znalezienia zatrudnienia; profil ustala pracownik PUP niezwłocznie po dokonaniu rejestracji osoby jako bezrobotnej). Pracodawca, gotów zorganizować staż dla osoby bezrobotnej, składa wniosek o organizację stażu (dostępny w siedzibie lub w wersji elektronicznej, na stronie PUP). Wypełniając wniosek, można wskazać konkretnego kandydata - osobę bezrobotną. Ważne, by osoba ta była zarejestrowana w urzędzie pracy na terenie tego samego powiatu, w którym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. Szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku mają ci przedsiębiorcy, którzy po zakończeniu stażu, są gotowi stworzyć stałe miejsce pracy. W związku z powyższym, przed udaniem się do PUP, warto zrobić rozeznanie, mające na celu pozyskanie „z polecenia” kandydata na stażystę, który będzie wzbudzał zaufanie przyszłego pracodawcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostaje zawarta umowa pomiędzy PUP a przedsiębiorcą zwanym Organizatorem stażu. Następnie, osoba bezrobotna zgłasza się do Organizatora stażu z kartą referencyjną, celem otrzymania akceptacji kandydata do odbycia stażu. Ostatnią formalnością związaną z kierowaniem na staż, jest skierowanie przez PUP kandydata na badania lekarskie, potwierdzające zdolność do odbycia stażu. PUP sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i co miesiąc wypłaca mu stypendium stażowe w wysokości zgodnej z obowiązującymi regulacjami.

Do obowiązków organizatora stażu należy:

  • zapoznanie bezrobotnego z programem stażu, obowiązkami i uprawnieniami;
  • zapewnienie stażyście profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
  • szkolenie bezrobotnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz regulaminu pracy;
  • zapewnienie bezpłatnych posiłków, napojów, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz higieny osobistej;
  • niezwłoczne informowanie PUP o przypadkach przerwania odbycia stażu bądź nieusprawiedliwionej nieobecności stażysty oraz innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
  • po zakończeniu stażu, wystawienie opinii zawierającej informacje o realizowanych zadaniach i pozyskanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy /uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu bądź w sytuacji, gdy zostaną naruszone podstawowe obowiązki określone w regulaminie pracy, PUP może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu. Staż może zostać przerwany również w sytuacji podjęcia pracy przez osobę bezrobotną.

Podstawa prawna:

  1. Art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 - tekst jednolity).
  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U z 2009 r., nr 142, poz. 1116).

Data utworzenia: 04-11-2015

Wróć do listy wsparcia