Szkolenia i rozwój osobisty
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wsparcie dla pracodawców dbających o rozwój swoich pracowników

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to część funduszu pracy, który ma na celu zapobieganie bezrobociu oraz niwelowanie jego skutków, przy pomocy składek pracodawców. Celem utworzenia KFS jest kształcenie ustawiczne pracodawców oraz pracowników, a tym samym zapobieganie utracie zatrudnienia z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to niewielka część funduszu pracy (ok. 2%), który ma na celu zapobieganie bezrobociu oraz niwelowanie jego skutków, przy pomocy składek pracodawców. Celem utworzenia KFS jest kształcenie ustawiczne (zgodnie z koncepcją uczenia się "przez całe życie") pracodawców oraz pracowników, a tym samym zapobieganie utracie zatrudnienia z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

W latach 2014 – 2015 ww. wsparcie skierowane jest wyłącznie dla osób w wieku 45 lat i więcej. Nie wiadomo jeszcze, jakie grupy wiekowe będą mogły z niego skorzystać w 2016 r.

Ze środków KFS może skorzystać każdy pracodawca – podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie dotyczy to zatem sytuacji, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą, niezatrudniająca pracowników w ramach umowy o pracę, współpracuje wyłącznie ze współmałżonkiem i/bądź zatrudnia pracowników na umowy o dzieło.

Zarząd województwa określa limity kwot dla wszystkich powiatów, na podstawie zgłoszonego przez nie zapotrzebowania. Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, można skorzystać za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy (PUP). Wystarczy jak najszybciej złożyć odpowiedni wniosek o przyznanie środków z KFS i czekać na jego rozpatrzenie. O otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń. PUP rozpatruje wnioski do momentu wyczerpania limitu środków przyznanych na dany rok. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, starosta (urząd pracy w imieniu starosty) zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawcy. Znajdują się w niej zapisy dotyczące m.in.: wysokości przyznanych środków oraz sposobu i terminu ich rozliczenia, warunków zwrotu przez pracodawcę środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika bądź w przypadku wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem. Starosta ma prawo przeprowadzać kontrolę u pracodawcy
w zakresie: przestrzegania postanowień umowy, wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków i w tym celu może żądać danych, dokumentów i udzielania wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorcy (zatrudniającego maksymalnie 10 pracowników),

przy założeniu, że kwota nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia – w danym roku, na jedną osobę.

Pracodawca decyduje o formie kształcenia ustawicznego i instytucji szkoleniowej, która je zrealizuje. Wachlarz możliwości jest następujący:

  • kursy i studia podyplomowe wraz z egzaminami (dla pracowników z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą),
  • badania lekarskie i psychologiczne (jeśli są niezbędne do podjęcia kształcenia lub wykonywania pracy),
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym),
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie go ze środków KFS.

UWAGA: Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, stanowi pomoc de minimis.


Dodatkowe materiały

Data utworzenia: 04-11-2015

Wróć do listy wsparcia