Wróć do strony głównej Formy wsparcia dla 50+

Dotacja na organizację staży
Dodano: 04-11-2015

Chcąc zapewnić firmie konkurencyjny rozwój, warto zastanowić się nad zaangażowaniem stażysty, który mając możliwość zweryfikowania swej wiedzy i doskonalenia dotychczas zdobytych umiejętności, może z czasem stać się cennym pracownikiem, przyczyniającym się do rozwoju firmy.

Pokaż szczegóły

Dotacja na utworzenie stanowiska pracy
Dodano: 04-11-2015

Podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą /producentowi rolnemu /niepublicznej szkole lub przedszkolu, który podejmie się zatrudnienia osoby bezrobotnej, powiatowy urząd pracy (PUP) oferuje refundację ze środków funduszu pracy, kosztów wyposażenia lub doposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy.

Pokaż szczegóły

Instrumenty rynku pracy w PUP
Dodano: 04-11-2015

Powiatowe urzędy pracy (PUP) dysponują wieloma formami wsparcie, kierowanymi m.in. dla przedsiębiorców. Oferta zwiększyła się po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która nastąpiła w maju 2014 roku.

Pokaż szczegóły

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wsparcie dla pracodawców dbających o rozwój swoich pracowników
Dodano: 04-11-2015

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to część funduszu pracy, który ma na celu zapobieganie bezrobociu oraz niwelowanie jego skutków, przy pomocy składek pracodawców. Celem utworzenia KFS jest kształcenie ustawiczne pracodawców oraz pracowników, a tym samym zapobieganie utracie zatrudnienia z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Pokaż szczegóły

Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy
Dodano: 17-11-2015

Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Pokaż szczegóły

Załóż własną firmę dzięki środkom z Urzędu Pracy
Dodano: 04-11-2015

Jedną z ciekawszych form wsparcia osób bezrobotnych jest dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Skorzystać z niej mogą osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP minimum trzy miesiące przed datą złożenia wniosku o dotację. Środki które można uzyskać, są ograniczone do kwoty 6-krotności średniej krajowej za poprzedni kwartał (obecnie jest to około 23 tysięcy złotych).

Pokaż szczegóły

Wróć do strony głównej