Rejestracja dla poszukujących pracy

Witryna Pracy 50+ i Nawigator Pracy to portale partnerskie. Poruszanie się po obu stronach możliwe jest przy użyciu tych samych danych logowania, a rejestracji możesz dokonać na dowolnej z nich.

Regulamin WITRYNY PRACY 50+

Regulamin WITRYNY PRACY 50+ 
Szczecin, dn. 26 lutego 2013 r. 

Regulamin, który akceptujesz korzystając z Witryny Pracy 50+.

REGULAMIN 
WITRYNY PRACY 50+

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Witryny Pracy 50+, systemu internetowego służącego do wymiany informacji w zakresie ofert pracy składanych przez pracodawców oraz ofert osób fizycznych 50 + poszukujących pracy.

2. Dostęp do Witryny Pracy 50+ dla Użytkowników Witryny jest możliwy wyłącznie za pomocą drogi elektronicznej. Korzystanie z Witryny Pracy 50+ ma charakter powszechny, bezpłatny i dobrowolny.

3. Witryna Pracy 50+ jest systemem umożliwiającym łączenie popytu i podaży na rynku pracy poprzez wymianę informacji pomiędzy Użytkownikami Witryny Pracy 50+. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki szeroko pojętych transakcji podjętych pomiędzy Użytkownikami.

4. Witryna Pracy 50+ powstała w ramach projektu „PI - Witryna Pracy 50+, innowacyjny system kojarzenia popytu i podaży na rynku pracy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Pod użytymi w niniejszym regulaminie pojęciami rozumie się:
a) Witryna – oznacza skrót od Witryna Pracy 50+,
b) Regulamin Witryny – niniejszy regulamin korzystania z Witryny Pracy 50+;
c) Witryna Pracy 50+ – portal internetowy dostępny pod adresem www.witrynapracy.pl, składający się z bazy ofert zamieszczanych przez osoby fizyczne 50+ poszukujących pracy oraz pracodawców;
d) Panel informacyjno-edukacyjny – to komponent Witryny Pracy 50+ zawierający dostępne dla Użytkowników Witryny treści informacyjno – edukacyjne;udostępniane i zamieszczane przez Administratora Witryny;
e) Użytkownik Witryny – to Użytkownik Witryny bezpośrednio korzystający z Witryny jako osoba fizyczna wieku powyżej 50 lat zwana dalej osobą fizyczną 50+ poszukującą pracy, jak również osoba fizyczna, osoba prawna, tudzież inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawne przyznają zdolność prawną oferująca pracę lub korzystający z narzędzia diagnostycznego;
f) Konto Użytkownika – miejsce na serwerze, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Witryny, oraz na udostępnione przez Witrynę Pracy 50+ Użytkownikowi, które Użytkownik wprowadza dane i nimi zarządza;
g) Profil Użytkownika – zbiór danych, które wprowadza Użytkownik Witryny w ramach swojego konta i których jest moderatorem;
h) Dane – dane osobowe w przypadku osób fizycznych 50+ oraz dane dotyczące osoby prawnej, tudzież innej jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której przepisy prawne przyznają zdolność prawną oferującą pracę zgromadzone podczas rejestracji, oraz wszystkie informacje, które Użytkownik Witryny będzie umieszczał na koncie, w tym oferty, i którymi będzie zarządzał w ramach konta;
i) Pracodawca – osoba fizyczna, osoba prawna, tudzież inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawne przyznają zdolność prawną składająca ofertę pracy dla osoby 50+. 
j) Oferta – to informacje zamieszczone na Witrynie przez Użytkowników Witryny w zakresie ofert pracy składanych przez pracodawców oraz ofert osób fizycznych 50 + poszukujących pracy;
k) Administrator Witryny Pracy 50+ – podmiot zarządzający i administrujący systemem na czas realizacji Projektu - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie;
l) Nadużycia i niezgodne z prawem działania Użytkowników – to zamieszczanie na przez Użytkownika na Koncie Witryny ofert nie zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym , zamieszczanie reklam na Witrynie Pracy 50+, wysyłanie reklam i spam do Użytkownika systemu, używanie obraźliwych słów, a także korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptówi aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi) oraz inne nadużycia.

§2 
TECHNICZNE WARUNKI WITRYNY PRACY 50+

1. Witryna Pracy 50+ obejmuje przede wszystkim:
a) system do składania i wyszukiwania ofert pracy przez Pracodawców, jak i ofert osób 50+ poszukujących pracy, a także profili innych Użytkowników Witryny Pracy 50+;
b) system komunikacji pomiędzy Użytkownikami Witryny Pracy 50+,
c) udostępnianie w panelu informacyjno - edukacyjnym różnego rodzaju poradników, wzorów dokumentów, filmów instruktażowych, porad prawnych, a także e-kursów i innych materiałów przygotowanych przez administratora Witryny Pracy 50+;

2. Witryna Pracy 50+ pełni funkcję systemu wymiany informacji, dostępnego w formie on-line dla wszystkich Użytkowników Witryny.

3. Witryna Pracy 50+ nie wymaga instalowania na komputerach osobistych. W celu prawidłowego korzystania z Witryny niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu Cookiem, oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail),

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom funkcjonowania Witryny. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu systemu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników Witryny, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach Użytkowników Witryny.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Witryny Pracy 50+, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy Witryny będą powiadamiani na stronie Witryny.

6. Wszelkie zakłócenia i problemy w funkcjonowaniu Witryny mogą być zgłaszane przez Użytkownika Witryny do Administratora poprzez zakładkę „Kontakt”.

§3 
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik Witryny korzysta z Witryny zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik Witryny, który zarejestrował się na Witrynie Pracy 50+, korzysta z Witryny za pomocą swojego konta.

3. Posiadanie konta umożliwia Użytkownikowi Witryny nieograniczony dostęp do korzystania z Witryny, z jej funkcjonalności i treści zawartych na Witrynie.

4. W ramach konta, Użytkownik Witryny określa swój profil. Za pomocą profilu Użytkownik przygotowuje i składa oferty, jak również zarządza nimi.

5. Podawane przez Użytkownika Witryny dane są informacjami jawnymi, za wyjątkiem tych danych, których Użytkownik nie udostępnił do wiadomości publicznej Witryny.

§4 
ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY PRACY 50+

1. Witryna Pracy 50+ jest systemem internetowym służącym do wymiany informacji w zakresie ofert pracy składanych przez Pracodawców oraz ofert osób fizycznych 50+ poszukujących pracy .

2. Administrator tylko i wyłącznie pośredniczy w przepływie informacji w wyżej wymienionym zakresie.

3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki szeroko pojętych transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikami Witryny. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rezultat wspólnych działań Użytkowników Witryny podejmowanych poza Witryną.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób w ramach prowadzenia Witryny, za wyjątkiem jego pracowników.


5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane i treści ofert umieszczanych przez Użytkowników Witryny w ramach konta.

6. Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane na koncie były sprawdzane i weryfikowane; nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich jakość, legalność, prawdziwość i rzetelność.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników Witryny. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

8. Użytkownik Witryny ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Witrynie Pracy 50+, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem danych lub nieprawdziwych danych osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika Witryny szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika Witryny z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

10. Na Witrynie Pracy 50+ zabronione są działania mające charakter nadużyć i działań niezgodnych z prawem.

11. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Witryny Pracy 50+ lub narazić Witrynę Pracy 50+ na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik Witryny dopuszcza się takich działań, Administrator może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego konto.

12. Działania Użytkownika Witryny polegające na próbie destabilizacji Witryny mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

13. Użytkownik Witryny poprzez korzystanie z Witryny Pracy 50+ zobowiązuje się w szczególności do:
a) korzystania z Witryny zgodnie z jej przeznaczeniem, zasadami i warunkami wynikającymi z niniejszego regulaminu;
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Witryny oraz od korzystania z Witryny w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników Witryny, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach Witryny bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu;
d) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Witryny, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych Użytkowników Witryny;
e) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Witryny oraz Użytkowników Witryny, w szczególności zamieszczania treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich w tym również innych Użytkowników Witryny, jak również wykorzystywania nieprawdziwych lub poufnych informacji;
f) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników Witryny haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych, lub w celach niezgodnych z prawem;
g) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Witryny lub sprzętu komputerowego, albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera, bądź sieci komputerowej;
h) powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na wiarygodność funkcjonowania Witryny.

14. Zabrania się Użytkownikom Witryny umieszczania w ramach Witryny i rozpowszechniania za jej pośrednictwem:
a) oprogramowania objętego prawami innych osób bez właściwego upoważnienia;
b) oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
c) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
d) uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp. za wyjątkiem indywidualnych uzgodnień z Administratorem;
e) rozsyłania spamu/nie zamówionej informacji handlowej.

15. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania na Witrynie treści bezprawnych, ubliżających, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, dzieł i publikacji propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.

§5 
REJESTRACJA I UCZESTNICTWO UŻYTKOWNIKA NA WITRYNIE PRACY 50+

1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik Witryny wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Witryny Pracy 50+ jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Użytkownik Witryny akceptując Regulamin, składa jednocześnie oświadczenie następującej treści:
a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Witryny Pracy 50+;
c) wszystkie dane dotyczące osoby fizycznej 50+, oraz podmiotu prawnego umieszczone na Witrynie Pracy 50+ są prawdziwe, zgodne z prawem, a w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
d) umieszczenie na koncie różnego rodzaju informacji oraz plików nastąpi w sposób legalny i dobrowolny;
e) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Witrynę Pracy 50+, podanych podczas rejestracji oraz zgromadzonych w trakcie korzystania z Witryny, w celu prawidłowej działalności i funkcjonalności Witryny zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
f) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych identyfikujących osobę prawną, inną jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy prawne przyznają zdolność prawną przez Witrynę Pracy 50+, podanych podczas rejestracji oraz zgromadzonych w trakcie korzystania z Witryny, w celu prawidłowej działalności i funkcjonalności Witryny zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
g) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach konta adres poczty elektronicznej oraz system poczty wewnętrznej informacji systemowych oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Witryny Pracy 50+;
h) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach konta adres poczty elektronicznej oraz system poczty wewnętrznej informacji o charakterze komercyjnym;
i) jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczanie na Witrynie danych, w tym danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez stosownego zezwolenia;
j) akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Witryny zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Witryny wynikającym z postanowień Regulaminu;
k) akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Administratora umieszczanych przeze mnie na Witrynie danych, treści oraz innych szeroko pojętych publikacji, które naruszają, prawa autorskie, prawo własności, dobre obyczaje, a także Regulamin;
l) akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie przez Administratora szaty graficznej Witryny Pracy 50+ i funkcjonalności Witryny;
m) akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalenie przez Administratora zawartości na Witrynie, w tym także na usuwanie i modyfikowanie danych Witryny, zaprzestania prowadzenia Witryny Pracy 50+, a także na podjęcie przez Administratora wszelkich dozwolonych przez prawo czynności;

3. Utworzenie i korzystanie z konta na Witrynie Pracy 50+ jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Korzystanie z Witryny jest bezterminowe i rozpoczyna się z chwilą rejestracji Użytkownika na Witrynie i akceptacji niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 6 i § 6 Regulaminu.

5. W przypadku śmierci Użytkownika Witryny będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika Witryny będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, możliwość korzystania z Witryny Pracy 50+ wygasa, natomiast konto Użytkownika Witryny zostaje usunięte na skutek zgłoszenia w/w okoliczności do Administratora Witryny, bądź pozyskania tych informacji przez Administratora Witryny.

6. Proces rejestracji użytkowników na Witrynie odbywać się będzie w sposób ciągły od dnia oficjalnego uruchomienia Witryny Pracy 50+.

7. Stworzenie konta na Witrynie jest równoważne i tożsame z chęcią korzystania z Witryny i jej zasobów, jak również akceptacją wszystkich warunków Witryny Pracy 50+ objętych niniejszym regulaminem.

8. Proces rejestracji przebiega za pośrednictwem strony www.witrynapracy.pl i polega na:
a) wysłaniu wszystkich wymaganych danych rejestracyjnych do Witryny Pracy 50+ i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu,
b) wysłanie przez Administratora linku aktywacyjnego na adres e-mail podany w danych rejestracyjnych,
c) potwierdzenie przez Użytkownika Witryny linku aktywacyjnego. W przypadku braku potwierdzenia linku aktywacyjnego przez Użytkownika rejestracja nie zostanie zakończona.
d) W przypadku osób fizycznych 50+ poszukujących pracy, system nie wymaga podania konta poczty elektronicznej. W przypadku gdy Użytkownik Witryny zadeklaruje, że nie posiada takiego konta, system automatycznie tworzy konto wewnętrzne, posiadające podstawową funkcjonalność komercyjnego konta e- mail. Możliwość taką posiadają tylko osoby fizyczne 50+ poszukujące pracy.

9. Użytkownik Witryny podczas rejestracji zobowiązuje się do podania swoich danych zgodnych z prawdą.

10. Po zakończeniu procesu rejestracji system tworzy konto Użytkownika.

11. Każdy użytkownik może mieć tylko jedno konto Użytkownika.

12. Podczas rejestracji Użytkownik podejmuje decyzje o wyborze profilu. W ramach swojego konta, użytkownik może mieć tylko jeden profil.

13. Użytkownik Witryny ma możliwość wyboru jednego z dwóch profili tj.: pracodawcy lub osoby fizycznej 50+ poszukującej pracy. Przy czym profil osoby 50+, zastrzeżony jest tylko i wyłącznie dla osoby fizycznej, która w dniu rejestracji ukończyła 50 – ty rok życia.

14. Zakazuje się udostępniania swojego konta innym osobom, jak również korzystania z kont należących do innych osób, bądź osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

15. Użytkownik Witryny nie jest uprawniony do umieszczania na Witrynie Pracy 50+ danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby. To samo dotyczy danych podmiotów prawnych

§6 
ZABLOKOWANIE I/LUB USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Administrator ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia konta Użytkownika Witryny, którego działania uzna za szkodliwe dla Witryny Pracy 50+ bądź innych Użytkowników Witryny, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą Witryny Pracy 50+ w szczególności:
a) podejmowania przez Użytkownika Witryny działań na szkodę pozostałych Użytkowników Witryny oraz osób trzecich lub Administratora;
b) umieszczenia na koncie materiałów obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Witryny Pracy 50+;
c) otrzymania przez Administratora obiektywnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych (również danych osobowych) lub związanej z tymi danymi działalności danego Użytkownika Witryny;
d) otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych (również danych osobowych), lub związanej z tymi danymi działalności danego Użytkownika Witryny;
e) kierowania do innych Użytkowników Witryny treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.

2. Administrator ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia konta Użytkownika Witryny, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające przesłanki obiektywnej wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik Witryny podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.

3. Użytkownik Witryny może usunąć swoje konto z Witryny Pracy 50+ jedynie za pośrednictwem Administratora.

4. Użytkownik Witryny w każdej chwili może wystąpić z prośbą do Administratora o usunięcie konta, bez podania przyczyny.

5. Użytkownik Witryny przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną możliwością dostępu do wszystkich zgromadzonych w ramach tego konta danych i ofert, oraz że zostaną one wpisane do archiwum w bazie danych Witryny Pracy 50+.

6. Po usunięciu i/lub zablokowaniu konta, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Witryna Pracy 50+ zgodnie z przepisami prawa.

7. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator może uniemożliwić Użytkownikowi Witryny korzystanie z Witryny Pracy 50+ poprzez zablokowanie, jak i usunięcie konta.

8. W przypadku umieszczenia na koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania konta Użytkownika, jak i usunięcia Konta – co jest równoznaczne z niemożliwością korzystania przez Użytkownika z Witryny Pracy 50+.

9. W przypadku zablokowania i/lub usunięciu konta przez Administratora, założenie nowego konta przez tego samego Użytkownika Witryny, przy użyciu adresu e-mail podanego podczas rejestracji Użytkownika Witryny jest niemożliwe.

§7 
DANE OSOBOWE

1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik Witryny wyraża zgodę na przetwarzanie przez Witrynę Pracy 50+ jego danych oraz ofert zgromadzonych na Witrynie, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.

2. Administratorem danych zgromadzonych na Witrynie Pracy 50+ jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 maja 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,poz. 1204).

3. Użytkownik Witryny ma dostęp danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania.

4. Użytkownik Witryny ma obowiązek aktualizować dane umieszczone na koncie Użytkownika zgodnie ze stanem faktycznym.

5. Administrator Witryny Pracy 50+ uprawniony jest do udostępniania danych zgromadzonych na Witrynie wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Administrator Witryny Pracy 50+ nie udostępnia wbrew prawu danych zgromadzonych na Witryny innym podmiotom w szczególności nieuprawionym osobom.

§8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach spornych i wątpliwych decyzje podejmuje Administrator.

2. Spornych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Ostateczne decyzje podejmuje Administrator.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdej chwili, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom Witryny.

4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie w z dniem ogłoszenia na Witrynie Pracy 50+.

5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 53, oraz na stronie www.witrynapracy.pl.